Risk Based Entrepreneurship (Risicogestuurd Ondernemen (RGO©))

  • Verbeteren van bedrijfsprestaties door te sturen op en kansen en risico's in de (interne) bedrijfsvoering;
  • Inbedden "Risico denken" in de bedrijfsvoering als middel om risico's beter te beheersen en kansen beter te benutten;
  • Verminderen van onzekerheid over de toekomst en waarborgen dat beleid wordt gevormd en middelen worden ingezet om de bedrijfsprestaties (succes) voor nu en de toekomst te optimaliseren.

 

Als ondernemer heeft u baat bij een effectieve bedrijfsvoering die de kansen die u ziet en grijpt weet te vertalen in zakelijk succes.  U gaat hierbij niet voorbij aan risico's en begrijpt dat het benutten van kansen ook vraagt om het beheersen van risico's. Vanuit een solide basis is het immers prettig ondernemen.

RGO© is specifiek ontwikkeld voor de top MKB ondernemingen om op basis van een gedegen risicoanalyse van processen en organisatie, de interne bedrijfsvoering aan te scherpen.  RGO© is er op gericht dat u zelf uw onderneming op een hoger plan brengt als het gaat om risicomanagement, met gerichte ondersteuning van onze zijde.  

Is het uw wens om de aandacht voor (de omgang met) risico's in uw organisatie te verhogen dan kunnen we u ondersteunen met onze standaard dienstverlening op het gebied van Integraal Risicomanagement en  Enterprise Risk Management

Is de wens of noodzaak voornamelijk om uw financiele prestaties op de korte en middellange termijn zeker te stellen dan concretiseren we onze ondersteuning op het gebied van RGO© met onze PROFACT© toolbox.

Welke aanvliegroute u ook kiest, het concept van RGO© volgt - in lijn met IPI© -  een aanpak die op gestructeerde wijze risico's en kansen in de bedrijfsvoering in kaart brengt en verbetermaatregelen implementeert. Waarbij de focus ligt op het daadwerkelijk nemen van verbetermaatregelen en het borgen dat deze maatregelen duurzaam in de organisatie zijn en blijven belegd. 

Het RGO© raamwerk op hoofdlijnen:

1 Het uitvoeren van een risico-inventarisatie op de bedrijfsvoering (Identify)

Het identificeren van (financiele in niet financiele) risico’s in uw bedrijfsvoering alsmede het prioriteren van de onderkende risico’s op basis van kans van optreden en impact. Bij het prioriteren worden alleen de huidige, reeds geïmplementeerde beheersmaatregelen in aanmerking genomen;

2 Analyseren van de risico’s en kansen in de bedrijfsvoering (Investigate)

Het risicoprofiel van de onderneming wordt geformuleerd (risk appetite) en de geïdentificeerde en geprioriteerde risico’s worden tegen dit risicoprofiel afgezet en geanalyseerd om te bepalen welke risico’s het meest dominant zijn en welke vervolgstappen moeten worden genomen (aanvullende beheersmaatregelen);

3 Formuleren van aanvullende beheersmaatregelen om de bedrijfsvoering te verbeteren (Intervene)

Uit de analyse volgen de te nemen aanvullende beheersmaatregelen. Afhankelijk van de prioriteit van een risico wordt afweging gemaakt welke beheersmaatregelen het eerst wordt geïmplementeerd;

4 Implementeren van de te nemen beheersmaatregelen om de bedrijfsvoering te verbeteren (Implement)

Op basis van bovenstaande prioritering worden beheersmaatregelen geïmplementeerd;

5 Borgen dat de bedijfsvoering ook duurzaam is verbeterd (Institutionalise);

De geselecteerde beheersmaatregelen worden verankerd in de onderneming/organisatie door middel van processen, procedures en instructies;

6 Meten, controleren en rapporteren of de bedrijfsvoering daadwerkelijk is verbeterd (Inspect);

Teneinde vast te stellen dat de geïmplementeerde beheersmaatregelen effectief zijn geweest wordt periodiek getoetst of ze daadwerkelijk zijn geïmplementeerd en effect hebben gehad op het risicoprofiel. Risico-gestuurd ondernemen is geen eenmalige actie in een moment in de tijd maar een iteratief proces.