Rijkswaterstaat

 • Prestatiesturing bij volkeraksluizen gedurende de Asset Lifecycle middels Prestatiegestuurd Instandhoudingsplan (P-IHP)
 • Uitvoeren brand analyse balstuwkering Ramspol.
 • Uitvoeren Software analyse HVVOS.
 • Ontwikkelen en verzorgen RWS cursus  RA analyse gegadigden renovatie HVVOS.
 • Begeleiden implementatie transitieplan RIKZ ( naar Landelijk Meetnet Water).
 • Uitvoeren Review Faalkansanalyse RAMSPOL.
 • Uitvoeren Review Faalkansanalyse Oosterscheldekering.
 • Vervullen (ad – interim) Faalkansbeheerder Maeslantkering.
 • Uitoveren Faalkansanalyse WTB Civiel Haringvliet.
 • Uitvoeren onderzoek optimalisatie tunnelonderhoud en ontwikkelen maatschappelijk optimalisatie tunnel technisch onderhoud (MOTTO).
 • Vervullen rol interfacemanagement in project HSL-Zuid (via Movares).
 • Uitvoeren Review RAMS analyse Swalmentunnel (A73).
 • Ontwikkelen en verzorgen introductie cursussen Systems Engineering, RAMS en Assetmanagement voor IPM rolhouders ( > 60 keer verzorgd).
 • Begeleiden IPM team en Ingenieursbureaus bij implementatie van prestatie gestuurde instandhoudingsplannen voor een 7-tal sluizencomplexen.
 • Opstellen Prestatie gestuurd instandhoudingsplan (P-IHP) Oosterscheldekering.
 • Ontwikkelen en verzorgen cursus RAMS methoden en technieken project team SAA (Schiphol, Amsterdam, Almere).
 • Ontwikkelen en verzorgen opleidingen ProBO voor team Oosterscheldekering.
 • Ontwikkelen en schrijven (concept versie van) Leidraad Risico gestuurd Beheer en Onderhoud Rijkswaterstaat.
 • Ontwikkelen prestatiemodel RINK Hoofd Water Systeem (HWS) en Hoofd VaarWegen Net (HVWN).
 • Uitvoeren TOPAAS analyse Hollandse Ijsselkering.
 • Uitvoeren initiële risico-inventarisatie vervanging LMW.
 • Ontwikkelen methodiek Prestatie gestuurd Instandhoudingsplan (P-IHP's).  
 • Opstellen diverse Prestatie gestuurde Instandhoudingsplannen voor sluizen ( > 10).
 • Opstellen contracteisen TCD's van de “Natte Kunstwerken”.
 • Opstellen Prestatiegestuurd instandhoudingsplan (P-IHP) voor Ramspolbrug.
 • Adviseren inzake marsroute en Opstellen sluitprocedures Afsluitdijk.
 • Ad-interim vervullen rol Asset Manager.