MNO Vervat

  • Variabel OnderhoudsContract (MNO Vervat):

Delta Pi is in opdracht van MNO Vervat (Boskalis) actief binnen het Rijkswaterstaat-project VOC (Variabel OnderhoudsContract). VOC staat voor een nieuwe en innovatieve contractvorm voor het levensduurverlengend onderhoud van rijkswegen. In het VOC is het onderhoud niet meer vastgelegd in door RWS voorgeschreven onderhoudsmaatregelen, maar wordt een meerjarig onderhoudsplan verwacht van de opdrachtnemer. Dit betekent verschuiving van activiteiten en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer.

In het geval van een rijkswegsysteem (of een schakel van het rijkswegennetwerk) is ’t ook voor een beheerder van wezenlijk belang om:

  • de prestatie te koppelen aan de beschikbaarheid van primaire functies van een rijksweg;
  • alle relevante aspecten inzichtelijk te hebben en die in transparante samenhang te kunnen meewegen (o.m. degradatiepatronen van wegen, onderhoudsmaatregelen, kosten en hinder);
  • de praktische haalbaarheid van technische en organisatorische beslissingen te kunnen inschatten;
  • korte en lange termijnconsequenties van instandhoudingsbeslissingen voortdurend scherp in beeld te hebben.

Door Delta Pi is op een gestructureerde wijze het complexe systeem (gegeven de brede context) en relevante beheer- en uitvoeringsprocessen doorgelicht. Een grondige beschouwing van alternatieven en variaties hebben geleid tot een geavanceerd ondersteunend model op basis van RAMS-LCC, waarbij de waardevolle diepgaande kennis van vele disciplines vanuit MNO Vervat is geïntegreerd. Hiermee is het gelukt om de gewenste transparantie van effecten door instandhoudingsbes lissingen goed in beeld te krijgen.

De modelaanpak en de intensieve bijbehorende dialogen over het integrale systeem dwong af, dat buiten de gangbare denkkaders moest worden getreden, zowel bij MNO Vervat als bij de opdrachtgever. Vele instandhoudingsvarianten konden worden afgewogen en concrete afstemming kon plaatsvinden tussen de vele bestaande invalshoeken. Plotsklaps gloorden er nieuwe alternatieven en oplossingen aan de horizon. Het werd mogelijk door contractuele kaders heen te breken door de grotere context erbij te betrekken. Helder onderbouwde terugverdienmodellen kwamen op tafel, waarbij duidelijk werd dat kleine investeringen vaak al snel meer dan terugverdiend konden worden. Bovendien genereert het model een prestatiegestuurd instandhoudingsplan.

De modelaanpak is compatibel voor allerlei contractuele situaties en de toepasbaarheid beperkt zich niet alleen het VOC-project juist door de koppeling van techniek aan het bestaansrecht van een weg.

lees hier het hele artikel (download 18 MB).