Ondersteunen

Voor opdrachtgevers die de adviezen van Delta Pi appreciëren bestaat de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen op het expertisegebied van Delta Pi. Mede om die reden organiseert Delta Pi trainingen, cursussen en workshops. Dit gebeurt zowel via open inschrijving of toegespitst op specifieke bedrijfsituaties. Vaak blijft het niet bij een training en wordt de kennisoverdracht aangevuld met intensieve begeleidingsopdrachten. Delta Pi biedt ook ondersteuning door het leveren van capaciteit op locatie. Het toepassingsgebied van de expertise van Delta Pi is zeer breed.

Voor referenties hanteren we de volgende driedeling: Techniek, Proces en Organisatie.

Voorbeelden van training en begeleidingsprojecten met een technische scope zijn:

 • Waar kan ik mijn kennis vergroten op het gebied van risicomanagement in onderhoud en beheer?
  Delta Pi verzorgt geheel in eigen beheer de cursus sturen op (RAMS) prestaties van infrastructuur, van nieuwbouw tot beheer en onderhoud. In deze 2x2-daagse cursus licht Delta Pi een tipje van de sluier op over de andere manier van kijken binnen beheer en onderhoud. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve modellen komen aan de orde. De eerstvolgende cursus staat voor maart 2018 op de agenda. Meer informatie vind je onder het kopje cursussen.
 • Welke kwalitatieve en kwantitatieve RAM methoden zijn er, en hoe pas je die toe?
  Nedtrain levert diensten op het gebied van onderhoud aan treinen en treinstellen. Een uitgebreide 4-daagse cursus is speciaal ontwikkeld voor de opdrachtgever. De cursisten, instandhoudingsengineers, kregen na afloop van de cursus een passende opdracht mee. Deze opdracht is na enige weken beoordeeld en op een terugkomdag geëvalueerd.
 • Hoe kunnen we in het kader van World Class Manufacturing onze storingen terugdringen?
  De opdrachtgever is een producent in de automotive industrie. De werkzaamheden betroffen een kwetsbaarheidstudie, waarmee potentiële storingen kunnen worden geïdentificeerd met een een ernstig gevolg van de productiviteit. In combinatie met een Root Cause analyse, gericht op reeds opgetreden storingen, ontstaat een goed inzicht in de huidige performance en in de mogelijkheden van verbetering. Beide analyse zijn verder uitgebreid met een onderhoudsanalyse om het bestaande instandhoudingsconcept aan te passen. Geconstateerd is dat deze succesvolle 3-trapsaanpak grote overeenkomsten vertoont met de in de literatuur beschreven Reliability Centred Maintenance methode.
 • Hoe gaan we intern dezelfde taal spreken op het gebied van beheer & onderhoud?
  Afgeleid van de algemene cursus risicomanagement in Onderhoud en Beheer is een interne cursus verzorgd voor Schiphol Group.
 • Kan Delta Pi ons helpen bij het vergroten van onze kennis van onderhoudsoptimalisatie?
  Voor de Koninklijke Luchtmacht is een uitgebreide 4 daagse cursus speciaal ontwikkeld. De cursisten kregen na afloop van de cursussen een passende opdracht mee. Deze opdracht is na enige weken beoordeeld en op een terugkomdag geëvalueerd.
 • Bij welke opleidingen is Delta Pi nog meer betrokken?
  Masteropleiding Asset Management Control: In deze Master of Science opleiding leverde Delta Pi een bijdrage aan de modules Life Cycle Cost Budgeting, Actor Performance Analysis, Contract Management en System Support.
  Hogeschool Utrecht (Centrum voor Techniek): Delta Pi doceert verschillende post HBO opleidingen, alsook de Module Methodologies for Continuous Improvement uit de Master of Engineering opleiding Life Cycle Engineering.

Voorbeelden van training en begeleidingsprojecten met een procesmatige scope zijn:

 • Hoe kunnen we onze service verbeteren? 
  Inhome Energiewacht had zich het doel gesteld om het storingsniveau van de installaties waarvoor zij service verlenen aanzienlijk te verlagen. Voor de opdrachtgever was al duidelijk dat niet zo zeer de techniek moest worden verbeterd, maar de processen erom heen. Vanuit de FMEA heeft Delta Pi de opdrachtgever kunnen ondersteunen door het geven van training en begeleiding.
 • Hoe kunnen we ons kennisniveau op het gebied van RAMS vergroten?
  Voor Movares verzorgden vele jaren de op maat gesneden cursus 'RAMS en Reliability Engineering'. Het hart van de cursus betreft Relibility Engineering technieken zoals FMEA, Failure mode and effects analyse, en Fault Tree Analysis (Foutenboomanalyse). Echter daarnaast is tijdens de cursus veel aandacht voor de processen van de belangrijkste klant achter de opdrachtgever.
 • Hoe kan software ons helpen onze instandhoudingsprocessen te verbeteren? 
  Het Marinebedrijf is het onderhoudsbedrijf van de Koninklijke Marine. Delta Pi heeft in vervolg op adviezen op het gebied van instandhouding, software gespecificeerd voor de ontwikkeling van een web based applicatie waarmee instandhoudingconcepten kunnen worden ontwikkeld en beheerd. Delta Pi heeft vervolgens verscheidene trainingen verzorgd en een groot aantal (maintenance)engineers begeleid bij het gebruik van de tool.
 • Hoe creëren we draagvlak voor het in de volle breedt toepassen van RAMS? 
  ProRail is de beheerder en assetmanager van het grootste deel van de nederlandse railinfrastructuur. Vanaf 2002 is Delta Pi (vaak via Movares) bij ProRail actief om enerzijds de kennis en kunde op het gebied van risicomanagement en Reliability Engineering te vergroten, anderzijds om de opdrachtgever te helpen bij het inrichten van haar werkprocessen door het inbedden van de desbetreffende methoden.

Voorbeelden van training en begeleidingsprojecten met een organisatorische scope zijn:

 • Hoe vergroten we de kans op succes van planmatig veranderen?
  Het wel of niet veranderen van gedrag is vaak van groot belang voor het voortbestaan van een organisatie. Organisaties veranderen continu en het niet succesvol realiseren van een veranderingstraject kan worden opgevat als een risico. Door een adequate begeleiding en het goed aansturen van een (gedrags)veranderingstraject kan het risico aanzienlijk worden gereduceerd. De Delta Pi cursus Risicoreductie bij veranderingstrajecten biedt houvast in deze.
 • Kunnen we hulp krijgen bij het opstellen van een beheer- en organisatieplan?
  In dit project heeft Delta Pi de opdrachtgever ondersteund met het maken van een beheer en organisatieplan voor de nieuwe (gefuseerde) organisatie. Aan de hand van een transitieplan wordt de organisatie geholpen in de overgang van de oude organisatiestructuur naar de nieuwe.
 • Hoe kunnen we projectmatig werken in een procesgestuurde organisatie?
  Projectmatig werken is voor elke research organisatie, zo ook Sara Lee research, een moeilijk thema. Zeker lange termijn gericht onderzoek leent zich niet om projectmatig te worden aangepakt. Door de complexe organisatie structuur is niet altijd duidelijk wie het project leidt en hoe het project dient te worden gemanaged. Wij hebben voor wenselijke competentie ontwikkeling van projectleiders de mogelijkheid geboden van persoonlijke coaching. Hierbij wordt op verzoek van de projectleider persoonlijke en project vakinhoudelijke ondersteuning gegeven bij concreet lopende projecten. Verder zijn voor enkele afdelingen algemene trainingen op het gebied van IPMA of Prince 2 verzorgd.