Prestatiesturing bij Volkeraksluizen

De Volkeraksluizen bij Willemstad (Noord-Brabant) vormen het grootste en drukst bevaren binnensluizencomplex van Europa. De sluizen scheiden het Hollandsch Diep van het Volkerak-Zoommeer. Het sluizencomplex beschermt het zuiden van Zeeland tegen hoogwater en faciliteert op jaarbasis ongeveer 150.000 vrachtschepen. In totaal liggen er vier kolken: drie voor de beroepsvaart en één voor de recreatievaart. Daarnaast is er een beweegbare brug, een vaste brug en een inlaatsluis ten behoeve van tijdelijke waterberging op het Volkerak-Zoommeer.

Waarom?

Vanuit het proces Asset Management is er Rijkswaterstaat breed de wens om meer inzicht te krijgen in de driehoek prestatie-risico’s-kosten, met als doel het areaal zo optimaal mogelijk te kunnen beheren gedurende de gehele Asset Lifecycle. Achterliggende doel hierbij is dat risico’s in het functioneren van de hoofdnetwerken van Rijkswaterstaat worden beheerst en de afgesproken prestaties (SLA/PINs) tegen minimale levensduurkosten worden geleverd.

Delta Pi heeft Rijkswaterstaat West Nederland Zuid geholpen met het verkrijgen van dit inzicht voor het object Volkeraksluizen door het gezamenlijk opstellen van een Prestatiegestuurd Instandhoudingplan (P-IHP). Het P-IHP is een van de middelen die Rijkswaterstaat inzet om haar areaal risicogestuurd te beheren en onderhouden. Toepassing van het Reliability Centered Maintenance gedachtegoed staat hierbij centraal.

Rol Delta Pi

Als Delta Pi hebben we de rol van opleider, ondersteuner, uitvoerder en vraagbaak vervuld door:

- Het opleiden van de objectdeskundigen en AM adviseurs op het gebied van Asset Management/ProBO, de FMECA methode, RAMS en het Reliability Centered Maintenance gedachtegoed;

- Het doorvertalen van de gewenste prestaties (SLA/PINs) op netwerkniveau naar prestatie-eisen op objectniveau;

- Het begeleiden van FMECA/RCM sessies als onderdeel van de faal-, onderhoud- en kostenanalyse;

- Het opleiden van Rijkswaterstaat in het uitvoeren van scenarioanalyses;

- Het inwerken van de beheerorganisatie verantwoordelijk voor het beheren van het P-IHP.

Resultaat

In het P-IHP Volkeraksluizen is een relatie gelegd tussen de technische risico’s op objectniveau, het effect van deze risico’s op de gewenste (beschikbaarheids)prestatie, de onderhoudsmaatregelen waarmee deze risico’s kunnen worden beheerst en de bijbehorende kosten.

Met behulp van de informatie in het P-IHP en de bijbehorende software tooling RCMCost is het mogelijk om het verwachte effect in termen van prestaties en kosten van onderhoudskeuzes (wel/niet vervangen, later reviseren) te kwantificeren. Hierdoor kan een LCC optimale balans tussen correctief en preventief onderhoud gevonden worden.