Door ontwikkelen competenties Asset Management Zuiveringssystemen Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil het Asset Management van haar Zuiveringssystemen verder professionaliseren. Hiertoe zijn een zestal Asset Management competenties benoemd die met prioriteit in 2016 ontwikkeld diende te worden, waarvan Reliability Engineering er één is.

De noodzaak om deze competentie verder te ontwikkelen is gekoppeld aan de wens tot meer inzicht. Meer inzicht in de risico’s die er zijn om niet te voldoen aan de gestelde normen ten aanzien van met name productkwaliteit en financiën. Meer inzicht in de mogelijke (onderhouds)maatregelen om deze risico’s te beheersen. En meer inzicht in de bijbehorende kosten, om zo kosteneffectieve onderhoudskeuzes te maken.

Bovenstaande inzichten zijn verkregen voor de Afvalwaterzuiveringsinstallaties Alphen Kerk en Zanen en Leiden Noord door uitvoering van FMECA analyses. Aan de hand van de resultaten van de analyse en het bijbehorende beslismodel is het Hoogheemraadschap van Rijnland nu in staat om onderhoudsscenario’s te genereren per AWZI, en per scenario inzicht te verschaffen in het bijbehorende risicoprofiel en de daaraan gekoppelde verwachte kosten.

Ook voor 2017 zijn Asset Management competenties benoemd die met prioriteit ontwikkeld dienen te worden. De competentie Spare parts (Reservedelen) is een van deze competenties. Resultaten van de FMECA analyses hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze competentie.