Delta Pi verantwoordelijk voor RAM Management bij nieuwe zeesluis IJmuiden

Nieuwe zeesluis IJmuiden
Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep. De bouw start begin 2016 en de nieuwe zeesluis is eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart. De levensduur van de nieuwe sluis is 100 jaar.

Rijkswaterstaat heeft de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden bij de ingang van het Noordzeekanaal gegund aan consortium OpenIJ. Dit consortium bestaande uit BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 26 jaar onderhouden van de nieuwe zeesluis.

OpenIJ heeft de opdracht door Rijkswaterstaat gegund gekregen door slim te ontwerpen en de nieuwe zeesluis op een slimme wijze te bouwen. De oplossingen die OpenIJ heeft aangeboden, zijn:

  • Nivelleren door de deuren in plaats van omloopriolen

Door gebruik te maken van de sluisdeuren voor het nivelleren, zijn geen omloopriolen nodig vlak naast de Noordersluis en blijft tijdens de realisatie de stabiliteit en daarmee het functioneren van deze bestaande sluis gegarandeerd. Daarnaast levert dit een voordeel op in bouwtijd en kosten.

  • Dubbelkerende sluis met identieke deuren in binnen- en buitenhoofd en één reservedeur

De sluis heeft een dubbel waterkerende functie, die uitbreidbaar is naar de toekomst. Dit houdt in dat tijdens hoogwater zowel de deur aan de zeezijde (buitenhoofd) als aan de kanaalzijde (binnenhoofd) ingezet kan worden als waterkering. Door deze ontwerpoplossing is slechts één reservedeur benodigd.

  • Realisatie van de deurkassen door middel van pneumatisch afzinken in plaats van bouw in diepe (zware, risicovolle) bouwkuipen

De hoofden van de nieuwe zeesluis realiseert OpenIJ met pneumatisch afgezonken caissons. Hierdoor is een lichtere bouwkuip nodig dan bij een traditionele bouwkuip en het voorkomt bovendien zwaar heiwerk voor het aanbrengen van zo’n 1.000 forse funderingspalen onder de hoofden.

  • Grootschalige toepassing van diepwanden in plaats van combiwanden om trillingsschade en geluidshinder te voorkomen

Diepwanden worden toegepast voor de wanden van de Sluiskolk, Fuikwand en noordelijke wand van de Tussendam. Een diepwand is de meest trillings- en geluidsarme methode om een wand te realiseren. Dit doen we overal waar mogelijk: waar land is of land te creëren is buiten de vaargeul.

Delta Pi verantwoordelijk voor RAM Management

Binnen OpenIJ neemt Delta Pi het RAM Management voor zijn rekening, van ontwerp tot en met exploitatie. Het doel van RAM Management is het organiseren van tijdige en integrale besluitvorming en sturing, zodat voldoende betrouwbaarheid van de hoogwaterkerende functie en voldoende beschikbaarheid van de functie “Laten Passeren Scheepvaart” wordt gerealiseerd. Monitoring van de RAM-prestaties vindt periodiek plaats gedurende de ontwerp-, uitvoerings- en exploitatiefase om aantoonbaar te blijven voldoen aan de gestelde RAM-eisen.

Sluizenprogramma

Het project Zeesluis IJmuiden is onderdeel van het DBFM Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat. Dat omvat zes projecten: keersluis Limmel, 2de kolk Eefde, 3de kolk Beatrixsluis, Zeesluis IJmuiden, Zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk.

OpenIJ staat voor Nederlands vakmanschap. Hoogwaterbescherming en ondernemerschap zijn in ons DNA verankerd. Ons samenspel gaat leiden tot een toekomstvast icoon, dat water buiten houdt en schepen binnen laat.

Voor meer informatie over het project Zeesluis IJmuiden, zie http://www.rws.nl/zeesluisijmuiden.