Integral Safety Management (Integrale Veiligheid Management)

  • Samenstellen en beheren van (Integrale) Veiligheidsdossier voor systemen en processen;
  • Optimaliseren van de balans tussen veiligheid, bedrijfszekerheid en kosten;
  • Inrichten van (Integrale) Veiligheid Management Systemen;
  • Ad interim invullen rol (Integrale) Veiligheid Manager.

Integraal Veiligheidsmanagement heeft betrekking op een breed scala van veiligheidsthema’s, zoals bijvoorbeeld systeem- en procesveiligheid, arbeidsveiligheid, (cyber)security, gevaarlijke stoffen, etc.

Integraal Veiligheidsmanagement is een vorm van integraal risicomanagement, waarbij de focus ligt op het identificeren, beheersen en communiceren van veiligheidsrisico’s. Doel is het voorkómen van ongewenste gevaarlijke situaties en het voorkómen dat optreden van ongevallen resulteert in letsel (gewonden, doden) bij één of meerdere personen.

In de rol van Integrale Veiligheid Manager zien wij erop toe, dat veilige systemen en processen worden gebruikt en dat deze op een veilige manier worden toegepast.

Een actief bijgehouden Veiligheidsdossier vormt de basis voor een systematisch en transparant besluitvormingsproces m.b.t. veiligheidsvragen.

Het samenstellen van een Veiligheidsdossier heeft hierbij als doel om te documenteren hoe met veiligheidsrelevante vraagstukken wordt omgegaan. Uitvoeren van analyses van ongeval scenario’s vormt de basis voor het definiëren van veiligheidsambities, -doelstellingen en -eisen van diverse betrokkenen. Deze worden afgewogen tegen andere prestatiedoelstellingen, zoals van bedrijfszekerheid, en het beschikbare investeringsbudget. Met een Bewijs van Veiligheid wordt vervolgens aangetoond, dat een ontwikkeld of gewijzigd systeem (of proces) aan die eisen voldoet en aanvaardbaar veilig genoeg is om in een bepaalde context in bedrijf te nemen.

Borgen van veiligheid tijdens het gebruik impliceert, dat op elk willekeurig moment de veiligheidsdoelstellingen, ontwerpuitgangspunten en andere randvoorwaarden (o.a. procedures voor gebruik en onderhoud) correct worden nageleefd. Alle voornemens en maatregelen daartoe worden beschreven in een Veiligheidsbeheerplan. Ook worden coördinerende activiteiten beschreven om adequaat te reageren in geval van noodsituaties.  Verder bevat het plan activiteiten die binnen een organisatie worden ontplooid om mensen op te leiden en een cultuur te creëren waar mensen bewust met veiligheid omgaan.