Infant Mortality Analysis and Management (Kinderziekte analyse (KZA©) en Kinderziekte management (KZM©))

  • Gestructureerd in kaart brengen van potentiële kinderziektes van nieuwe assets;
  • Optimaliseren prestaties van nieuwe assets direct na ingebruikname;
  • Uitvoeren van een audit op beheersing van kinderziektes in ontwerp en realisatie;
  • Formuleren aanbevelingen om kinderziektes te voorkomen.

 

Asset owners stellen steeds hogere eisen aan hun assets (systemen, objecten, installaties of productiefaciliteiten). In toenemende mate worden de prestaties die verlangd worden uitgedrukt in RAMS-eisen waaraan voldaan moet worden. In ontwerp, beheer en onderhoudsprocessen is daarom steeds meer aandacht voor het duurzaam leveren van de verlangde prestaties gedurende de gehele levenscyclus van een asset (zie ook RAMS analyse en Reliability Engineering)

Een aspect dat daarbij vaak onderschat wordt en onderbelicht blijft zijn ‘kinderziektes’. Veel ontwerp en realisatie trajecten zijn primair gericht op de beoogde, stabiele, eindsituatie.  Tal van voorbeelden liggen voor het oprapen waar  ‘kinderziektes’ optreden in de eerste weken en maanden, soms jaren, na oplevering en ingebruikname van een nieuwe assets. Kinderziektes die vaak gepaard gaan met grote financiële en / of imago schade.

Zo zijn diverse tunnels zijn kort na ingebruikname vele malen afgesloten geweest ten gevolge van ‘kinderziektes’ in veiligheidssystemen en installaties. Daarnaast worden ook bruggen regelmatig getroffen door kinderziektes. Iedereen kent problematiek van de hogesnelheidstrein Fyra die nooit tot volwassenheid is gekomen.

Samen met TNO ontwikkelde Delta Pi daarom een aanpak om kinderziektes vroegtijdig in kaart te brengen: KZA© .Op gestructureerde wijze wordt in kaart gebracht welke potentiële kinderziektes zich kunnen voordoen. Uit literatuur en de (weerbarstige) praktijk zijn een vele generieke oorzaken van kinderziektes bekend. In de analyse wordt bepaald welke oorzaken relevant zijn en tot welke kinderziektes dit kan leiden. Daarnaast wordt systematisch geanalyseerd in welke context  de asset functioneert, en welke veranderingen in context aanleiding kunnen geven tot het optreden van kinderziektes.

Logisch vervolg op de analyse van de kinderziektes, is het bepalen van maatregelen opdat het optreden van de kinderziektes voorkomen wordt: KZM©. Veelal betreft dat maatregelen t.a.v. het ontwerp of ontwerpproces. Daarnaast ook vaak aanbevelingen aangaande adequaat testen en in gebruik name.

Tot slot: Idealiter is het gestructureerd analyseren en beheersen van kinderziektes geborgd in het ontwikkel- en realisatie proces van complexe technische systemen maar de praktijk leert steeds weer dat gerichte aandacht voor kinderziektes broodnodig is. KZA© en KZM© kunnen u hier bij helpen.