Enterprise Risk Management

 • In beeld brengen van risico's in relatie tot ondernemingsdoelstellingen;
 • Op een acceptabel niveau houden van die risico's;
 • Implementeren, wijzigen of elimineren van risicoreducerende maatregelen;
 • Verbeteren van de performance.

 

ERM staat voor een geïntegreerde aanpak van strategische, operationele en financiële risico's. ERM is een vorm van IRM (Integraal Risico Management zie ook de IRM pagina)

Deze geïntegreerde benadering van risicobeheersing kenmerkt zich door:

 • Het systematisch en in hun onderlinge samenhang identificeren van alle voor de organisatie essentiële risico's;
 • Het toepassen van geavanceerde methodes om de financiële impact van deze risico's in kaart te brengen;
 • Het in onderlinge samenhang inzetten van organisatorische, technische en financiële beheersmaatregelen, gebaseerd op een eenduidig bewust gekozen risicoprofiel.

ERM onderscheidt zich met name van IRM door de focus op het overdragen risico's binnen de verzekerings- en kapitaalmarkten. Uit enquêtes blijkt dat ERM omarmd wordt door ondernemingen om:

 • Het verkrijgen van inzicht in de mogelijke invloed van risico's in de volle breedte van de organisatie;
 • Het voeren van een bewuste risicostrategie om concurrentievoordelen te behalen;
 • Bescherming tegen beursgevoelige verrassingen;
 • Het realiseren van kostenbesparingen door een effectievere benutting van risicokapitaal.

 Een belangrijk uitgangsmodel voor ERM is het EFQM/INK model waarmee de onderneming kan worden beschreven en waaraan de risico's van de onderneming kunnen worden verbonden en gekarakteriseerd.

De aandachtsgebieden in het model zijn (zie Figuur 1):

Organisatie:

 1. Leiderschap
 2. Beleid & Strategie
 3. Personeelsmanagement
 4. Middelenmanagement
 5. Management van processen

Resultaten:

6. Waardering door klanten
7. Waardering door personeel
8. Waardering door maatschappij
9. Ondernemingsresultaten

 
Figuur 1

Evaluatiemodel aandachtsgebieden Nederlandse Kwaliteitsprijs. Overgenomen van de European Foundation of Quality Management (EFQM)

ERM implementatie vindt vrijwel altijd stapsgewijs plaats door middel van pilots die gericht zijn op de belangrijkste (top 10) risico's van de onderneming of die gericht zijn op een organisatieonderdeel. Hierdoor is de implementatie projectmatig beter beheersbaar. Voor een goede ERM implementatie is draagvlak nodig in de top van de onderneming.