Adviseren

Delta Pi adviseert haar opdrachtgevers met het doel te komen tot prestatieverbetering. Ons motto hierbij is "versterken van anticiperend vermogen’. Vanuit een risicobenadering worden de belangrijkste kansen en belemmeringen geïnventariseerd en wordt via het definiëren van efficiënte maatregelen een meer dan gemiddelde prestatieverbetering in het vooruitzicht gesteld.

De adviezen van Delta Pi hebben betrekking op uiteenlopende vraagstellingen. Voor referenties hanteren we de volgende driedeling: Techniek, Proces en Organisatie.

Voorbeelden van adviesprojecten met een technische scope zijn:

 • Welke systeem levert ons de hoogste bedrijfszekerheid?
  KPN is onder andere verantwoordelijk voor het conditioneren van ruimten met ICT apparatuur. Verschillende opties zijn mogelijk om de apparaatruimten te voorzien van gekoelde lucht. Delta Pi heeft de verschillende opties geanalyseerd en een uitspraak gedaan over de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de verschillende systeemconfiguraties. KPN kan met deze informatie een weloverwogen keuze maken tussen kosten (investering, onderhoud) en bedrijfszekerheid. KPN kan communiceren welke performance er bij gedegen beheer en onderhoud kan worden gehaald en bovendien kan KPN naar leveranciers realistische RAM-eisen formuleren.
 • Hoe kunnen we de RAM(S) prestaties van onze installaties verhogen en de kosten van instandhouding inzichtelijk maken?
  De opdrachtgever, de projectorganisatie Betuweroute, werd geconfronteerd met een systeemontwerp voor een tunneltechnische installaties (TTI), waarvan duidelijk werd dat de RAM-prestatie onvoldoende was. Delta Pi heeft namens Movares met haar bedrijfszekerheidadviezen kunnen bijdragen aan een vernieuwd ontwerp met aanzienlijk hogere RAM-prestaties en ook nog met aanzienlijke lagere investering. Daarnaast levert Delta Pi namens Movares de RAMS projectleider TTI aan de opdrachtgeverszijde.
 • Zijn onze statistische analyses en bijbehorende conclusies en aanbevelingen verantwoord?
  Strukton is onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud aan wisselstellers binnen de spoorwereld. Ze beschikt over veel gebruiks- en faalgegevens welke gebruikt worden bij het steeds weer verbeteren van het onderhoud. Delta Pi heeft namens Movares de opdrachtgever geadviseerd over de wijze van analyseren van deze gegevens en heeft de resultaten van de analyse getoetst.

Voorbeelden van adviesprojecten met procesmatige scope zijn:

 • Hoe maken we RAMS expliciet?
  Sinds 2002 is ProRail actief met het expliciet maken van de RAMS-prestaties en eisen aan de railinfrastructuur. Delta Pi heeft namens Movares ProRail geadviseerd in het ontwikkelen van methoden en werkwijzen binnen het nieuwbouwproces op het gebied van RAMS. RAMS staat voor Reliability (Betrouwbaarheid), Availability (Beschikbaarheid), Maintainability (Onderhoudbaarheid) en Safety (Veiligheid).
 • Hoe kunnen we de faalkans van onze natte infrastructuur (waterkeringen) beheren?
  Bij de opdrachtgever, Rijkswaterstaat, is veel ervaring op het gebied van onderhoud, echter de relatie met faalkansbeheer (hiermee wordt bedoeld dat men ervoor zorgt dat de faalkans van systemen lager is en blijft dan de wettelijk voorgeschreven eis) en de impact van die relatie op de processen binnen Beheer & Onderhoud waren onvoldoende in kaart gebracht. Delta Pi heeft in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een methodiek ontwikkeld om het Beheer en Onderhoud procesmatig te plaatsen in een proces ’loop’, waarin de faalkanseisen aan de waterkeringen bepalend zijn. Het ontwerp van waterkeringen kan daardoor worden verbeterd. Aantoonbaar kan worden voldaan aan wettelijke eisen met betrekking tot de faalkans van de systemen door het dwingend opleggen van werkopdrachten, en te volgen procedures.

Voorbeelden van adviesprojecten met organisatorische scope zijn:

 • Hoe kunnen we de prestatie van de onderhoudsafdeling verbeteren?
  De opdrachtgever, een producent van polymeerbeton producten, heeft Delta Pi gevraagd te adviseren over de onderhoudsorganisatie. Op basis van een quick scan hebben we maatregelen vastgesteld om te komen tot een verbeterde inrichting van het onderhoud.
 • Hoe richten we onze beheerorganisatie in nadat we gefuseerd zijn?
  RIKZ beheert onder andere de waterstand meetnetten in de Noordzee. In dit project heeft Delta Pi in eerste instantie geadviseerd bij het maken van een nieuw beheer- en organisatieplan in verband met een fusie van verschillende delen van de organisatie. Vervolgens hebben we in nauwe samenwerking met de opdrachtgever de plannen verder uitgewerkt. Een transitieplan is opgesteld om de overgang naar de nieuwe organisatie te vergemakkelijken. Het project is een voorbeeld van vergaande ondersteuning na het uitbrengen van advies.